Akrediteeritud C-tüüpi inspekteerimisasutus  V.L. Tehnoeskpert  OÜ

Teostab tehnilist auditit (tehnilist kontrolli, inspekteerimist) mistahes  liigi ja keerukusega elektripaigaldistele, sealhulgas tootmisseadmetele. 

Tehnilise auditi toimingud

Tehnilise auditi toimingud

блок схема техн аудит (2)

Tehnilise auditi tüübid

Kasutusele võtmisele eelnev audit – tellitakse elektripaigaldise ehitaja (erandjuhtudel elektripaigaldise omaniku või valdaja) poolt uue elektripaigaldise kasutamise alustamiseks

NB! Elektripaigaldise ehitajaga töövõtulepingu sõlmimisel pange tähele, et tööde loetellu oleks arvestatud audit ja elektrotehnilised mõõtmised, kuna uue elektripaigaldise üleandmine audiitorile on elektripaigaldise ehitaja kohustus. (Seadme ohutuse seadus –; Majandus- ja taristuministri 26.06.2015 määrus nr 74 )

Kui enne elektripaigaldise käitusse võtmist pole teostatud tehnilist auditit, ei saa hoone omanik hoone kasutamiseks luba.

Telli

Korraline audit  – kohustuslik audit, mida teostatakse erinevate elektripaigaldiste puhul erinevate vahemike tagant.

Enne 2000. aastat ehitatud elektripaigaldised Peale 2000. aastat ehitatud elektripaigaldised
III liik – üks kord kümne aasta jooksul (teisse liiki kuulub suurem osa kortermajadest)
II liik – üks kord viie aasta jooksul I liik– üks kord viie aasta jooksul
I liik – üks kord kolme aasta jooksul II liik – üks kord kümne aasta jooksul
(teisse liiki kuulub suurem osa kortermajadest) III liik– üks kord viieteistkümne aasta jooksul

Erakorraline audit – teostatakse vastavalt vajadusele; auditi ulatuse ja auditi läbiviimise aluseks võetavad normdokumendid määrab tellija.